Båtplatser-Kölista

Allmänt båtplatser

Båtplatsavtal
Förhyrd båtplats gäller endast för i båtplatsavtalet angiven båt. Om båtplatsinnehavaren avser byta båt eller båtplats skall detta i god tid skriftligen eller via e-mail anmälas till Vikens Hamnförening som avgör om gällande avtal kan ersättas med nytt.
Personlig plats
Båtplatserna skall användas för personligt bruk. Yrkesmässig användning av båtplatsen erfordrar särskilt tillstånd genom beslut i Vikens Hamnförenings styrelse.

Utnyttjandetid
Båtplats skall utnyttjas av båtplatsinnehavaren före den 30 juni varje år annars kan rätten till båtplats förverkas.
Andra hand
Upplåtelse av båtplats i andra hand är ej tillåtet.
Kontrollmärke
Båtplatsinnehavaren skall, när kontrollmärke erhållits, anbringa detta på sådan plats på båten att det är väl synligt från kaj eller brygga. Märket skall kvarsitta medan båten ligger förtöjd på anvisad plats. För båt som saknar kontrollmärke debiteras serviceavgift enligt taxa för gästbåtar.
 Röd  / Grön  skylt
Båtplatsinnehavaren ska med röd/grön skylt markera när plats är upptagen respektive ledig.

Båtplatser
Översikt båtplatser

Fördelning av båtplatser i Vikens hamn

Fördelning av båtplatser sker genom att lediga platser först erbjudes de som står på byteslistan. Därefter erbjudes de som står på förturslistan och sedan de som står på kölistan. För att kunna bli registrerad på någon av kölistorna krävs medlemskap i Vikens Hamnförening genom erlagd medlemsavgift. Om medlemsavgift inte erläggs inom föreskriven tid stryks vederbörande automatiskt från resp. kölista. Plats i någon av kölistorna är personlig och kan inte överlåtas till annan.
Tilldelning av båtplats sker i första hand till personer boende i eller med fast anknytning till Höganäs kommun. Varje person får endast inneha ett båtplatskontrakt. Endast personer som fyllt 18 år kan tilldelas båtplatskontrakt. Personer under 20 år har rätt att disponera förälders båtplats för egen båt.
Kölistan till båtplats är lång och det kan tyvärr ta mycket lång tid att få en båtplats i Viken.

Pga tveksamt syfte och lagstöd enl GDPR, så finns för närvarande inte kölistorna publikt här på hemsidan. 
Medlemmar är välkomna att maila kassören för aktuell lista, se under rubrik "Kontakt".

Kölista/ansökan om båtplats

Kölistan avser en förteckning i turordning efter anmälningsdatum över de som önskar båtplats och inte innehar sådan. Nyanmälning till kölistan sker via anmälningsformuläret härefter. När detta är ifyllt och ivägskickat får man inbetalningskort på medlemsavgiften från hamnföreningen. Placering i kölistan sker när medlemsavgiften har inbetalats till föreningen.

Den som erbjudes plats och tackar nej behåller sin plats i kön i ytterligare ett år. Om man därefter tackar nej ännu en gång placeras man sist i kön.

När man ansöker om båtplats fyller man i formuläret härefter. Därefter får man inbetalningskort på medlemsavgiften från hamnföreningen och när beloppet är inbetalt förs man upp på kölistan.

Ansökan om båtplats (formulär att fylla i) se här

Förturslistan

Förturslistan avser en förteckning över tidigare innehavare av båtplatskontrakt, som vid uppsägning av båtplatskontraktet kan stå kvar i förturslistan. Erbjudande om ny plats sker en gång per år om lämplig plats finnes. Anmälan skall ske på formuläret här intill i samband med uppsägning av båtplatsen.

Byteslista

Byteslistan avser en förteckning över innehavare av båtplatskontrakt, som har önskemål om byte till annan plats. Erbjudande om annan plats sker en gång per år, om lämplig plats finnes, till dem som innehaft båtplats i minst 2 år. Anmälan skall ske på formuläret här intill.